Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów na rok szkolny 2024/2025!

Rekrutacja do naszej Szkoły odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanego pocztą lub drogą elektroniczną.

Przebieg rekrutacji jest dwuetapowy i polega na:

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor na podstawie opinii zespołu nauczycieli. O swojej decyzji Dyrektor zawiadamia Rodziców poprzez e-mail lub telefonicznie.

Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształceniu dziecka i wpłaceniu wpisowego. Podpisując umowę, Rodzic akceptuje warunki statutu Szkoły oraz zasady obowiązujące w placówce.