Rekrutacja

Zapraszamy do zapisów na rok szkolny 2020/2021!

Rekrutacja do naszej Szkoły odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • złożenie formularza zgłoszeniowego,
  • uiszczenie opłaty wpisowej,
  • podpisanie umowy.

Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanego pocztą lub drogą mailową.

Przebieg rekrutacji jest dwuetapowy i polega na:

  • spotkaniu z Dyrektorem w celu zapoznania sie z ofertą edukacyjną oraz organizacją pracy Szkoły,
  • spotkaniu dzieci z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej, a także wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor na podstawie opinii zespołu nauczycieli. O swojej decyzji Dyrektor zawiadamia Rodziców drogą mailową lub telefonicznie. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształcenie dziecka i wpłaceniu wpisowego. Podpisując umowę, Rodzic akceptuje warunki statutu Szkoły oraz zasady obowiązujące w placówce.