Rekrutacja

Rekrutacja do naszego Przedszkola odbywa się przez cały rok szkolny.
Ilość miejsc jest ograniczona!

Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat.

Do Przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku wymagane jest dostarczenie takich dokumentów jak: opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego itp.

Podpisując umowę Rodzic akceptuje warunki statutu Przedszkola oraz zasady obowiązujące w placówce.