Rekrutacja

Rekrutacja do naszego Przedszkola odbywa sie w ciągu całego roku szkolnego.
Ilość miejsc ograniczona!!!

Warunkiem przyjęcia do Przedszkola jest:

  • złożenie formularza zgłoszeniowego,
  • uiszczenie opłaty wpisowej,
  • podpisanie umowy.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5-6 lat. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 lat. Do Przedszkola przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W takim przypadku wymagane jest dostarczenie takich dokumentów jak: opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego itp.

Podpisując umowe Rodzic akceptuje warunki statutu Przedszkola oraz zasady obowiązujące w placówce.