Rekrutacja
W roku szkolnym 2018/2019 otwieramy
kolejną klasę pierwszą. Zapraszamy!
Rekrutacja do naszej Szkoły odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

          złożenie formularza zgłoszeniowego,
          uiszczenie opłaty wpisowej,
          podpisanie umowy.

Zapisy przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego złożonego osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanego pocztą lub drogą mailową.

Przebieg rekrutacji jest dwuetapowy i polega na:

          spotkaniu z Dyrektorem w celu zapoznania sie z ofertą edukacyjną oraz organizacją pracy Szkoły,
          spotkaniu dzieci z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
              pedagogiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej,
              emocjonalnej, a także wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor na podstawie opinii zespołu nauczycieli. O swojej decyzji Dyrektor zawiadamia Rodziców drogą mailową lub telefonicznie. Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o kształcenie dziecka i wpłaceniu wpisowego. Podpisując umowę, Rodzic akceptuje warunki statutu Szkoły oraz zasady obowiązujące w placówce.


CETIR Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Uzdrowiskowa 37, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

tel. 667-222-287
e-mail: szkola@cetir.pl

www.facebook.com/cetir.edukacja/